Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego www.dostawabhp.pl
 
 
I. INFORMACJE OGÓLE
 
1.Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na towary oferowane przez 
2. Definicje Kującego i  Sprzedającego
 
II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 
1. Zamówienia może założyć: przedsiębiorca, stowarzyszenie, inna organizacja społeczne i zawodowa, fundacja oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
spółka cywilna i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca wpis w ewidencji działalności gospodarczej oraz szkoły, przedszkola, uczelnie publiczne oraz niepubliczne wpisane
do właściwego rejestru dalej zwani Kupującymi.
2. Złożenie po raz pierwszy przez Kupującego zamówienia w sklepie internetowym w systemie zamówień on-line www.dostawabhp.pl wymaga łącznego spełnienia następujących warunków zamówienia:
a) dokonanie prawidłowej rejestracji Kupującego w systemie rejestracji Kupujących;
b) dodanie produktów do koszyka zamówień ze wskazaniem ilości każdego zamówionego produktu;
c) wybór odpowiedniej formy przesyłki/ dostawy;
d) wpisanie danych w polu „Dane indywidualne do zamówienia”, które są niezbędne do realizacji zamówienia tj.: symbolu produktu, opisu do oznakowania- miejsce, wielkość, ilość kolorów, technika wykonania, numeru telefonu kontaktowego, adresy pod jaki ma zostać wysłane zamówienie;
3. Zamówienia w systemie zamówień on-line www.dostawabhp.pl mogą być składane przez całą dobę, z wyłączeniem okresów aktualizacji strony internetowej sklepu;
4. Zamówienia zewnętrzne mogą być składane, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w rejestracji Kupujących na stronie www.dostawabhp.pl,  za pomocą:
a) poczty elektronicznej e-mail, przesłanej na adresy pracowników działu handlowego wskazane z zakładce „Dział handlowy” oraz na adres e-mail, przez całą dobę, z wyłączeniem okresów prowadzenia aktualizacji strony internetowej sklepu;
b) telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu + 48 0 81 745 26 97 od poniedziałku do piątku w godz. od 9-16;
c) przez komunikatory Gadu- Gadu i Skype, od poniedziałku do piątku w godz. od 9-16;
 
5. W przypadku składania zamówienia sposób określony w pkt. II.3. regulaminu, niezbędne jest wskazanie:
a) ilości każdego zamówionego produktu;
b) wybranie formy przesyłki/ dostawy;
c) określenie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia tj.: symbolu produktu, opisu do oznakowania- miejsce, wielkość, ilość kolorów, technika wykonania, numeru kontaktowego, adresy pod jaki ma zostać wysłane zamówienie;
6. W przypadku przesłania zamówienia na produkty znakowane, do zamówienia należy dołączyć projekt znakowania;
7. Po złożeniu zamówienia w systemie on- line www.dostawabhp.pl system wysyła potwierdzenie pocztą elektroniczną z numerem zamówienia. 
8. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w pkt. II. 2 i II.4. regulaminu, Sprzedający w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po złożeniu zamówienia przesyła Kupującemu na podany w zamówieniu adres e-mail, weryfikację zamówienia określając ilość zamówionych produktów, cenę każdego z nich, formę i termin płatności, warunki przystąpienia do realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, potwierdzenie projektu znakowania oraz inne informacje w przypadku indywidualnych uzgodnień prowadzonych przy zamówieniu;
9. Kupujący w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po przesłaniu weryfikacji zamówienia przez Sprzedającego zobowiązany jest potwierdzić zamówienie w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub pisemnie faksem na numer telefonu + 48 0 81 745 26 97 od poniedziałku do piątku w godz. od 9-16;
10. Po otrzymaniu potwierdzenia określonego w pkt. II. 9. Sprzedający w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu potwierdzenia, przesyła Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji;
11. W przypadku zamówień które mają być realizowane w trybie przyspieszonym lub ekspresowym, terminy weryfikacji i potwierdzeń ustalane są indywidualnie.
12. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli Kupujący podczas realizacji wcześniejszych zamówień nie wykonał płatności w terminie lub przez inne działania utracił zaufanie handlowe Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia w pierwszej wiadomości e-mail przesłanej Kupującemu.
13. W przypadku braku odpowiednich danych uniemożliwiających realizację zamówienia, Kupujący ma obowiązek na żądanie Sprzedającego udzielić wszelkich wskazówek umożliwiających prawidłowe zrealizowanie zamówienia. Okres oczekiwania na wskazówki Kupującego niezbędne do realizacji zamówienia nie jest wliczany do czasu realizacji zatrudnienia. 
14. Wszelkie zmiany w treści zamówienia wymagają formy pisemnej, która jest zachowana przez przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub faksem. 
15. Nie dochowanie warunków składania zamówienia powoduje nie przyjęcie zamówienia do realizacji. 
 
III. ASORTYMENT I CENY
 
1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione na stronie www.dostawabhp.pl, oznaczone ceną;
2. Ceny produktów i usług wskazane na stronie www.dostawabhp.pl są cenami netto i nie zawierają 23 % podatku VAT;
3. Ceny produktów i usług wskazana na stronie www.dostawabhp.pl nie zawierają kosztów znakowania;
4. Zamówienia produktów lub usług nietypowych są wyceniane indywidualnie;
5. Wszelkie pytania oraz informacje dotyczące ceny produktów i usług prosimy kierować na adres e-mail;
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych;
7. Sprzedający zastrzega, iż kolory i kształty produktów określone na stronie sklepu mogą różnić się od przesłanych w zamówieniu, w zależności od partii towaru otrzymanej przez Sprzedającego;
8. W przypadku zamówienia produktów znakowanych Sprzedający nie odpowiada za błędy istniejące w projekcie przedstawionym przez Kupującego;
9. Zmiany projektu znakowania produktów dokonane przez Kupującego po przesłaniu przez Sprzedającego akceptacji zamówienia, mogą być dokonane do dnia dokonania płatności przez Kupującego za złożone zamówienie. W przypadku późniejszego dokonania zmian w projekcie Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku wprowadzonych zmian. Płatność kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą dotychczas za zamówienie, a ostatecznie ustaloną wartością zamówienia, regulowana jest na zasadach określonych w pkt. V.6 regulaminu.
10. Wszelkie zmiany projektu znakowania wymagają przyjęcia zmian do realizacji przez Sprzedającego;
11. W przypadku ustalenia realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym lub ekspresowym Sprzedający nalicza dodatkową opłatę, która przy trybie przyspieszonym wynosi 30% wartości zamówienia, a przy trybie ekspresowym 
50% wartości zamówienia;
 
IV. PROMOCJE, RABATY
 
1. Aktualne promocje cenowe produktów widoczne są na stronie www.dostawabhp.pl , w zakładce „PROMOCJE”;
2. Oferty specjalne, nowości oraz informacje o aktualnych promocjach są przesyłane drogą e-mail do klientów, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję lub otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach;
3. Sprzedający oferuje Kupującym system rabatów ilościowych i kwotowych, polegających na zasadzie im więcej zamówionych produktów i usług tym większa jest kwota rabatu;
4. Wysokość rabatu określana jest procentowo w stosunku do wartości zamówienia;
5. Rabaty nie są naliczana dla produktów i usług dla których została określona cena promocyjna oraz produktów umieszczonych w zakładce „PROMOCJE”;
6. Rabaty i promocje określone przez Sprzedającego nie podlegają sumowaniu;
7. Sprzedający określa jeden rabat stały dla Kupujących przez serwis www.dostawabhp.pl w wysokości 1% zamówienia. Powyższy rabat nie obowiązaniu na produkty i usługi określone w pkt. IV.5.;
8. Rabaty dla Kupujących prowadzących działalność w zakresie agencji reklamowych są naliczana przez Sprzedającego indywidualnie dla każdego zamówienia;
 
V. FORMY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu na podany podczas rejestracji adres e-mail faktury VAT pro forma, należy dokonać płatności w wysokości 40 % wartości brutto zamówienia na rachunek bankowy sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer faktury VAT pro forma.
2. Dane do wpłaty: 
Dostawa BHP, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 20, NIP: 712-006-20-24 
 
3. Pozostałą do zapłaty kwotę zamówienia należy uregulować najpóźniej w dniu określonym w potwierdzeniu zamówienia jak dzień wysyłki zamówienia, przy czym uznanie przez Sprzedającego, iż kwota została uregulowana następuje po stwierdzeniu zaksięgowania powyższej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego;
4. Sprzedający ma uprawnienie do wstrzymania się wysyłką zamówienia do dnia otrzymania pełnej płatności za zamówienie;
5. Termin płatności za zamówienie będzie każdorazowo określony na fakturze VAT pro forma przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji;
6. W przypadku złożenia zamówienia na produkty ze znakowaniem przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji zamówienia następuje po uregulowaniu 100 % wartości zamówienia brutto na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma i przesłanej przez Sprzedającego na adres kupującego wskazany w zamówieniu, przy czym uznanie przez Sprzedającego, iż kwota została uregulowana następuje po stwierdzeniu zaksięgowania powyższej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego;
7. Za złożone zamówienia można zapłacić również w formie gotówkowej w siedzibie Sprzedającego mieszczącej się w siedzibie sprzedającego na ul. Głuskiej 6 w Lublinie. 
8. W przypadku Kupujących składających zamówienie, którzy dotychczas zrealizowali ze Sprzedającym co najmniej 5 zamówień, bez opóźnień w terminie płatności, jest możliwość ustalenia szczególnych warunków płatności, w tym płatność przelewem z odroczonym terminem płatności;
9. W przypadku Kupujących prowadzących działalność jako agencje reklamowe forma oraz sposób płatności może zostać ustalony indywidualnie dla każdego zamówienia.
10. Faktura VAT obejmująca należność za produkty objęte zamówieniem jest każdorazowo przesyłana wraz zamówionymi produktami. 
 
 
VI. REALIZOWNIE ZAMÓWIENIEŃ
 
1. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 14 dni. W przypadku zamówień obejmujących znaczne ilości oraz zamówienia dotyczące produktów lub/i  usług termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie przez Sprzedającego po dokonaniu niezbędnych uzgodnień w tym zakresie ze Kupującym;
2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu zapłaty przez Kupującego przedpłaty określonej w pkt. V. 1.regulaminu, przy czym uznanie przez Sprzedającego, iż kwota została uregulowana następuje po stwierdzeniu zaksięgowania powyższej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego;
3. W przypadku zamówienia obejmującego produkty znakowane termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu otrzymania pełniej płatności za zamówienie, na warunkach określonych w pkt. V. 6. regulaminu.
4. W przypadku indywidualnie uzgodnionych form i terminów płatności termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu potwierdzenie przez Sprzedającego wszelkich indywidualnie uzgadnianych warunków zmówienia.
5. W przypadku braku płatności lub nie spełnienia przez Kupującego innych indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
6. Termin realizacji zamówienia liczony jest do dnia nadania przesyłki firmie kurierskiej, innemu operatorowi pocztowemu lub poinformowania Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o osobistej możliwości odbioru towaru ( w przypadku wybrania przez Kupującego takiej formy odbioru towaru).
7. W przypadku dokonania przez Kupującego jakichkolwiek zmian w projekcie znakowania, termin realizacji zamówienia liczony jest od początku od dnia następnego po potwierdzeniu przyjęcia zmian w projekcie dokonanych przez Sprzedającego, a w przypadku zwiększenia w skutek zmian w projekcie ceny zamówienia, od dnia następnego po dniu dokonania płatności na rzecz Sprzedającego, na warunkach określonych w pkt. VI.2. regulaminu;
8. Termin wykonania zamówień w trybie przyspieszonym lub ekspresowym określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia;
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu realizacji zamówienia wskutek zaistnienia siły wyższej oraz okoliczności za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
VII. WYDANIE ZEALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
 
1. Sprzedający przewiduje następujące możliwości wydania zrealizowanego zamówienia:
a) przesyłką kurierską;
b) przesyłką pocztową;
c) odbiór osobisty w siedzibie w punkcie odbioru położonego w Lublinie przy ul. Głuskiej 6;
2. Koszt przesyłki kurierskiej oraz pocztowej określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, w zależności od wagi, gabarytów zamówionych produktów wraz opakowaniem oraz trybu realizacji zamówienia;
3. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 5000 PLN netto koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedającego;
4. W przypadku nie odebrania przez Kupującego przesyłki z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, jest on zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu wszelkich kosztów związanych z zwrotem przesyłki do Sprzedającego. 
5. Jeżeli na skutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, nie będzie możliwe nadanie w terminie zrealizowanego zamówienia lub odebrania zamówienia przez Kupującego, Strony ustalą dodatkowy termin nadania lub odbioru towaru, nie dłuższy niż 14 od ustania okoliczności uniemożliwiających nadania lub odbiór towaru. Koszty powstałe w związku z niemożliwością odbioru towaru obciążają Kupującego. 
6. Kupujący w przypadku wydania zrealizowanego zamówienia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, zobowiązany jest do sprawdzenia przy dostawcy/doręczyciela (za wyjątkiem przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej), stanu towaru oraz ewentualnych uszkodzeń jakie mogły powstać w czasie transportu, pod rygorem utraty prawa korzystania w tym zakresie z rękojmi i gwarancji na produkty objęte zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego protokołu opisującego dokładnie zakres uszkodzeń, który zostanie podpisany przez Kupującego oraz kuriera/ doręczyciela, a w przypadku przesyłek przesyłanych przez Pocztę Polską odmowy przyjęcia przesyłki z jednoczesnym sporządzeniem protokołu opisującego uszkodzenia przesyłki, podpisanego przez Kupującego i wydającego przesyłkę, który to protokół Kupujący jest zobowiązany przesłać niezwłocznie na adres Sprzedającego. 
 
 
VIII. REKLAMACHE I ZWROT TOWARU
 
1. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów lub zaginięcie części przesyłki podczas transportu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera lub innego doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia szkody lub braków sporządzić protokół szkody, który jest podstawą do reklamacji. 
2. Produkty nieoznakowane Kupujący może zwrócić do 10 dni od daty odebrania towaru, dostarczając na adres podmiotu prowadzącego sklep osobiście lub Pocztą/kurierem na własny koszt. Opłaconą należność Sprzedający zwraca na konto potrącając koszty wysyłki towaru oraz koszty manipulacyjne w wysokości 10% kwoty brutto z faktury VAT.
3. Produkty z nadrukami, oznakowane na zamówienie nie podlegają zwrotowi. 
4. Jeżeli po odebraniu przesyłki okaże się, że zamówienie zostało błędnie zrealizowane lub produkt ma wady fabryczne, należy zgłosić reklamację na formularzu reklamacyjnym (załączając zdjęcia wad produktu) i przesłać e-mailem do Sprzedającego, w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki. Jeśli weryfikacja reklamacji będzie wymagała zwrotu towaru, należy ten sam formularz reklamacyjny odesłać do siedziby firmy, razem z reklamowanym towarem na własny koszt. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zwraca Kupującemu koszty wysyłki. W odmiennym przypadku wszelkie koszty związane ze złożeniem reklamacji obciążają Kupującego.
5. Zwroty należności dokonywane są na podstawie podpisanych faktur korygujących.
 
 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Serwis "www.dostawabhp.pl" prowadzony jest przez firmę: 
Dostawa BHP
20-340 Lublin, ul. Garbarska 20
NIP: 712-006-20-24 
 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a) a)zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;
b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego;
c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
d) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego;
e) realizacji dużych zamówień w osobnych partiach;
f) wydłużenia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Sprzedającego;
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
4. Korzystanie ze strony www.kolorowenadruki. pl oznacza pełną akceptację regulaminu i polityki prywatności
 
 
X. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Każdy użytkownik systemu zamówień online www.dostawabhp.pl jest zobowiązany do zaakceptowania polityki prywatności, która definiuje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób zarejestrowanych.
Dane osobowe
Podczas procesu rejestracji każdy użytkownik jest proszony o podanie wiarygodnych danych firmowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne w dalszym postępowaniu sprzedażowym. Wg Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133, poz. 883) wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby www.dostawabhp.pl. Wszystkie gromadzone przez system dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (np firmom kurierskim). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Rejestracja użytkowników
Aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, zamówienia w www.kolorwenadruki.pl mogą składać jedynie osoby zarejestrowane. Proces rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do administratora systemu. Klientem może zostać wyłącznie osoba reprezentująca firmę, zarejestrowana w systemie oraz akceptująca jego regulamin. Nie kontrolujemy, ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. www.dostawabhp.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie niezgodnych danych ze stanem faktycznym.
Przechowywanie danych osobowych
Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez system zamówień on-line www.dostawabhp.pl jest Dostawa BHP, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 20
 Subskrypcja newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznego, bezpłatnego newslettera www.kolororowenadruki.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. System www.dostawabhp.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (promocje, nowości) osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności.
 
Cookies 
System www.dostawabhp.pl używa cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z systemu zamówień www.dostawabhp.pl W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań - prosimy pisać na adres e-mail
 
 
XI. REJESTRACJA W SKLEPIE www.dostawabhp.pl
Podczas zakładania konta w sklepie www.dostawabhp.pl będą Państwu potrzebne następujące dane:
1. Dane teleadresowe:
Nazwa firmy, NIP, Imię i nazwisko osoby rejestrującej, adres siedziby firmy, adres do wysyłki zamówienia oraz numer telefonu.
2. Adres e-mail – na adres ten będzie wysyłana cała korespondencja elektroniczna pomiędzy pracownikami www.dostawabhp.pl, a Państwem. Adres ten stanowi dodatkowo login używany przy logowaniu do systemu zamówień on-line.
3. Hasło – element potwierdzający Państwa tożsamość. Jest ono znane tylko osbie dokonującej rejestracji. Nie należy dzielić się informacjami dotyczącymi hasła z osobami trzecimi.
Prosimy o zapamiętanie hasła lub przechowywanie go w bezpiecznym miejscu gdyż będzie ono Państwu potrzebne za każdym razem gdy będziecie chcieli zalogować się do systemu lub złożyć zamówienie on-line.
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
22,61 zł z VAT
320,46 zł z VAT
76,76 zł z VAT
172,82 zł z VAT
32,31 zł z VAT
41,37 zł z VAT
16,11 zł z VAT
Najczęściej kupowane
© dostawaBHP.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.